top of page

התחלת התהליך

01

עם קבלת הפנייה הראשונית מצד נציגות הבניין, מנהל הפרויקט מטעם החברה יבחן את נתוני הבניין ואת התאמתו לפרויקט התחדשות עירונית. לאחר מכן אדריכל החברה יבצע ניתוח זכויות ועל בסיסו ייבנה תמהיל ראשוני של הפרויקט וניתן יהיה לתאם פגישת היכרות והצגת הצעתנו לפרויקט המיועד.  

מפגש היכרות

02

בכדי להתניע את התהליך, מנהל הפרויקט יתאם פגישת היכרות עם נציגות הבניין בה יוצג תמהיל הבניין החדש ועיקרי ההצעתנו. בשלב זה אנו נבקש מנציגות הבניין “למפות” את מבנה הבעלויות של הדירות ולהציג האם קיימים חסמים פוטנציאלים לצורך קידום הפרויקט.

תכנית אדריכלית והנדסית

03

לאחר קבלת הסכמה העקרונית מצד הדיירים על התקדמות לפרויקט, תכין החברה לוח זמנים מוגדר שיכלול תכנית אדריכלית מפורטת שבה ניתן יהיה לראות את כלל דירות התמורה החדשות ואת התכנון המלא של הבניין החדש כולל הדמיה תלת מימד עם חומרי הגמר הסופיים.

חתימה על הסכם לביצוע הפרויקט

04

נציגות הדיירים בוחרים עו"ד דיירים שמייצג את כלל הדיירים בפרויקט (שכר טרחתו ימומן על ידי החברה). עו"ד הדיירים עובר על כלל פרטי הסכם התמ"א ומעביר את הערותיו עד לטיוטה מוסכמת. לאחר ההסכמה, הדיירים חותמים על ההסכם.

הגשת הבקשה להיתר

05

מיד עם חתימת ההסכם ניתן להתקדם להשלמת התכנון והגשת הבקשה להיתר לעירייה. התכניות עוברות עיבוד מפורט והתאמה לדרישות הרשות המקומית טרם הגשתן.

קבלת היתר ושלב הביצוע

06

לאחר קבלת היתר הבנייה וחתימה על מסמכי הליווי של הבנק המלווה, נשלחות הודעות הפינוי. לאחר פינוי כלל הדירות מתחיל שלב הביצוע המתחיל בהריסתו של הבניין הישן.

תקופת הבניה ושינויי דיירים

07

עם תחילת הביצוע בעלי הדירות יקבלו תיק דייר ויבחרו את הספקים מתוך רשימת ספקים מן השורה הראשונה. לאורך כל תקופת הבניה בעלי הדירות מקבלים עדכונים שותפים לגבי התקדמות הבניה.

סיום עבודות ומסירת הדירות

08

לאחר השלמת עבודות הבניה יימסרו הדירות בבניין החדש לבעלים באופן מסודר לשביעות רצונם של כלל הדיירים עד לאחרון הפרטים. הדיירים נהנים מעליה ברמת החיים, עלייה משמעותית בשווי הדירה החדשה שבבעלותם וכמובן העירייה מקבלת התחדשות עירונית מופתית וחידוש פני העיר.

אנשים לפני הכל. זו הדרך שלנו.

SERVICE

איתכם מתחילת התהליך ואחריו.

אנשים לפני הכל. זו הדרך שלנו.

bottom of page